صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

ويروسهاي اينترنتي به كمك زيست شناسان مي روند

 

2 مارس 2005 - 12 اسفند 1383

روش گسترش ويروسهاي اينترنتي به زيست شناسان و اكولوژيستها كمك مي كند تا چگونگي حركت آفات و حشرات در دنياي طبيعي را بفهمند.

دو اكولوژيست از دانشگاه ويندزور ايالت اونتاريو قصد دارند با استفاده از تئوري شبكه چگونگي مسافرت يك كك آبي (يك سخت پوست بسيار كوچك) روسي در درياچه هاي كانادا بيابند.

مطابق با تئوري اين دو دانشمند، درياچه ها همانند نودهاي به هم متصل در يك  شبكه هستند كه بعضي از نودها امكان آلودگي به ويروس را دارند. در اين تئوري گسترش كك آبي با كمك قايق و يا ساير وسايل به گسترش ويروس با كمك ايميل تشبيه شده است. اين متخصصين قصد دارند با كمك اين روش مشخص كنند كه كدام درياچه ها محل توزيع و گسترش كك آبي هستند. درياچه اي كه عمده خروجي آن به سمت مكانهاي آلوده نشده باشد و ترافيك خروجي آن بالا باشد، جواب مسئله است. بنا بر بررسي هاي انجام شده درياچه Muskoka محل آلوده سازي ساير 99 درياچه است.

البته اين اولين بار نيست كه دانشمندان براي كمك به تحقيقات خود به تهديدات اينترنتي روي آورده اند. در حال حاضر محققان استراليايي با استفاده از فناوريهاي ضداسپم و با كمك يادگيري ماشين سعي دارند تا الگوهاي ژنتيكي كه بنيان ويروس ايدز را قرار مي دهند، شناسايي كنند.